Ganesh Slokas

Picture submitted by DUTA user Akash Soni (92*****302)

॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥

॥ फलश्रुति ॥

एतदथर्वशीर्षं योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ स सर्वतः सुखमेधते ॥ स सर्व विघ्नैर्नबाध्यते ॥ स पञ्चमहापापात्प्रमुच …

read more