Ganesh Slokas

Picture submitted by DUTA User Mr.Sahadev (58*****349)

॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥
अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति ॥ चतुर्थ्यामनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति । इत्यथर्वणवाक्यं ॥
ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न ब …

read more