Ganesh Slokas

Picture submitted by DUTA User Mr. Gajendar Jalda (944*****49)

॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥
॥ शान्ति मन्त्र ॥ (अविच्छिन्न)
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ॥
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुव …

read more