Ganesh Slokas

Picture submitted by DUTA User Mr. Sahadev (983*****49)

॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥
ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । त्वमेव केवलं कर्ताऽसि ।
त्वमेव केवलं धर्ताऽसि । त्वमेव केवलं हर्ताऽसि । त्वमेव सर्व …

read more