Ganesh Slokas

Ganesha Pancharatnam: Mudakaratta Modakam -Shloka 5

गणेशपञ्चरत्नम् - श्लोक ॥ ५ ॥
नितान्त कान्त दन्त कान्ति मन्त कान्त कात्मजम् ।
अचिन्त्य रूपमन्त हीन मन्तराय कृन्तनम् ।
हृदन्तरे निरन्तरं वसन …

read more