கரப்பான் பூச்சி பால் ஊட்டச்சத்தான உணவா❓😱

  |   செய்திகள்

கரப்பான் பூச்சி உடலிலிருந்து உற்பத்தியாகும் பால் மனிதனுக்கு அதிகளவு ஊட்டச்சத்து தரும் உணவாக உள்ளது. அமெரிக்காவில் உள்ள மருத்துவ💉 விஞ்ஞானிகள் நடத்திய ஆய்வில்🔬, கரப்பான் பூச்சி பால் அதிசக்தி💪 வாய்ந்தது என்றும், எறுமை மாட்டின் பாலை விட 3⃣ மடங்கு சக்தியும், ஊட்டச்சத்தும் இந்த கரப்பான் பூச்சி பாலில் இருப்பதை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.