Ganesh Slokas

Shri Ganapati Atharvashirsha (6)॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥ ६॥

Shri Ganapati Atharva Shirsha Shloka:

Tvam Guna Traya Atitaha | Tvam Deha Treya Atitaha |
Tvam Kala Treya Atitaha | Tvam Avastreya Atitaha |
Tvam Muladhar Stiti Yosi Nityam | Tvam Shakti Treya Atmakaha |
Tvam Yogino Dhayayanti Nityam |
Tvam Bramhastvan, Vishnustvam, Rudrastvam, Indrastvam Agnistvam, Vayustvam, Suryastvam, Chndramastvam, Bramha Bhur Bhuva Svorom ||6||

Shloka Meaning:
You …

read more