Ganesh Slokas

Shri Ganapati Atharvashirsha (7)॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥ ७ ॥

॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥७॥

Shri Ganapati Atharva Shirsha Shloka:

Ganadim Purvamuccharaya Varnadim Tada Nantaram
Anusvara Paratarah । Ardhendu Lasitam
Taren Hridam । Etatva Manu Svarupam
Gakarah Purva Rupam। Akaro Madhyam Rupam
Anu Svaraschantya Rupam। Bindu Ruta Rupam
Nadah Sandhanam ।Sagm Hitaa Sandihi
Sesha Ganeshvidhya ।Ganal Rishi; Nichrud Gayatri …

read more

Shri Ganapati Atharvashirsha (6)॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥ ६॥

Shri Ganapati Atharva Shirsha Shloka:

Tvam Guna Traya Atitaha | Tvam Deha Treya Atitaha |
Tvam Kala Treya Atitaha | Tvam Avastreya Atitaha |
Tvam Muladhar Stiti Yosi Nityam | Tvam Shakti Treya Atmakaha |
Tvam Yogino Dhayayanti Nityam |
Tvam Bramhastvan, Vishnustvam, Rudrastvam, Indrastvam Agnistvam, Vayustvam, Suryastvam, Chndramastvam, Bramha Bhur Bhuva Svorom ||6||

Shloka Meaning:
You …

read more

Shri Ganapati Atharvashirsha (2) ॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥२॥

Shri Ganapati Atharvashirsha Shloka:

Rritam Vachmi |Satyam Vachmi || 2 ||

Shloka meaning:

I shall speak the scriptural truth and experiential truth only. (2)

श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष श्लोक :

ऋतं वच्मि । सत्यं वच्मि ॥२॥

श्री गणपति अर्थर्वशीर्ष श्ल …

read more

Shri Ganapati Atharvashirsha (1) ॥ श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष ॥१ ॥

Shri Ganapati Atharvashirsha was written by Atharva Rishi, who had Ganpati Darshan. It is customary to invoke the name of Lord Ganesha before beginning anything.

Shri Ganapati Atharvashirsha Shloka:

Om Namaste Ganpataye

Tvameva Pratyaksham Tatvamasi | Tvamev Kevalam Kartasi

Tvamev Kevalam Dhartasi |Tvamev Kevlam Hartasi | Tvamev Sarvam Khalvidam Bramhasi

Tvam Sakshadatmasi …

read more

Sankashta Nashana Ganesha Stotram – 8 ॥ संकष्टनाशनं गणेशस्तोत्रम् ॥८॥

Shlok – 8

Ashtabhyo Brahmanebhyashcha Likhitva Yah Samartayet ।

Tasya Vidhya Bhavatsarva Ganeshaasya Prasaadatah ॥ (8)

Iti Shri NaaradaPuraane Sankashta Naashanam Ganesha Stotram Samarpanam ॥

Meaning:

One who gets this prayer, Written by Eight Brahmanas, And offers it to Lord Ganesa,

Will become knowledgeable, And would be blessed with all stellar qualities, By the …

read more

Page 1 / 2 »