10ம் வகுப்பு, 11ம் வகுப்பு மற்றும் 12ம் வகுப்பு ✍பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு👍

  |   செய்திகள்

✍இளவேனில்🌄

தமிழகத்தில், 10ஆம் வகுப்பு ✍பொதுத்தேர்வு மார்ச் 16ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 20ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது👍. 11வது ✍பொதுத்தேர்வு மார்ச் 7ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 16ம் தேதிவரை நடைபெறுகிறது. 12ம் வகுப்பு ✍பொதுத்தேர்வு மார்ச் 1ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 6ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதோ அதன் அட்டவணை உங்கள் கவனத்திற்காக👇
⭐ 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை
மார்ச் - 16: தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் - 21: தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் - 28: ஆங்கிலம் முதல் தாள்
ஏப்ரல் - 4: ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
ஏப்ரல் - 10: கணிதம்
ஏப்ரல் - 12: விருப்பமொழி தேர்வு
ஏப்ரல் - 17: அறிவியல்
ஏப்ரல் - 20: சமூக அறிவியல்

⭐11வது பொதுத்தேர்வு அட்டவணை
மார்ச் - 7: தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் - 8: தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் - 13: ஆங்கிலம் முதல் தாள்
மார்ச் - 14: ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் - 20: கணிதம், உயிரியல், நுண்ணுயிரியல்,
ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு முறை தேர்வு
மார்ச் - 23: வணிகவியல், மனை அறிவியல், புவியியல்
மார்ச் - 27: இயற்பியல், பொருளியல்
ஏப்ரல் - 3: வேதியியல், கணக்குப்பதிவியல், தொழில்முறை கணக்குப்பதிவியல்
ஏப்ரல் - 9: உயிரியல், வரலாறு, தாவிரவியல், வணிக கணிதம்
ஏப்ரல் - 13: தொடர்பு ஆங்கிலம், நெறிமுறையியல், கணினி அறிவியல், உயிர் வேதியியல்
ஏப்ரல் - 16: அரசியல் அறிவியல், நர்சிங் பொது, புள்ளியியல்

⭐ 12ம் வகுப்பு பொது தேர்வு அட்டவணை
மார்ச் - 1: தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் - 2: தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் - 5: ஆங்கிலம் முதல் தாள்
மார்ச் - 6: ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் - 9: வணிகவியல், மனை அறிவியல், புவியியல்
மார்ச் - 12: கணிதம், உயிரியல், நுண்ணுயிரியல், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு முறை தேர்வு
மார்ச் - 15: அரசியல் அறிவியல், செவிலி, புள்ளியியல்
மார்ச் - 19: இயற்பியல், பொருளியல்
மார்ச் - 26: வேதியியல், கணக்குப்பதிவியல், தொழில்முறை கணக்குப்பதிவியல்
ஏப்ரல் - 2: உயிரியல், வரலாறு, தாவிரவியல், வணிக கணிதம்
ஏப்ரல் - 6: தொடர்பு ஆங்கிலம், இந்திய கலாச்சாரம், கணினி அறிவியல், உயிர் வேதியியல், மேம்பட்ட தமிழ் மொழி தேர்வு.

📲 Get தமிழ் செய்திகள் on Whatsapp 💬