👑Game of the day👑

  |   Chess

Reykjavik 2

Site: Reykjavik ISL

Johann Hjartarson```

. . r . . r k .

. . q b b p . p

n . . p . n p .

p p . P p . . .

. P . . P . . .

P . . . N N . P

. . . B . P P .

R B . Q R . K .

```Mikhail Tal

```Moves:

  1. d5 Nb4

  2. Bb1 a5

  3. a3 Na6

  4. b4 g6

  5. Bd2 axb4

```

📲 Get LIVE Chess on Whatsapp 💬