👑Game of the day👑

  |   Chess

Kasparov - Karpov World Championship Match 24

Site: Seville ESP

Anatoly Karpov```

. . . . . n . k

. . . . . Q . .

. . . . p . p .

. . q . P . . p

B . . . . . . P

. . . . . . P .

. . . . . P K .

. . . . . . . .

```Garry Kasparov

```Moves:

  1. Qb7 Qd8

  2. e5 Qa5

  3. Be8 Qc5

  4. Qf7+ Kh8

  5. Ba4 Qd5+

```

📲 Get LIVE Chess on Whatsapp 💬