શું કહે છે ડેપો મેનેજર ? /

  |   Porbandarnews

શું કહે છે ડેપો મેનેજર ? /જે બસો બંધ કરી છે તેમાં આવક થતી ન હતી, એસી બસમાં તો એસટી નિગમને ખોટ જતી હતી. મુસાફરોને આકર્ષવા અને એસટીની આવક વધે તે માટે અમે પૂરતી મહેનત કરીએ છીએ, અમારા તરફથી કોઇ કચાસ રાખતા નથી. મુસાફરો ન મળે અને આવક ઓછી થતી હોવાથી અમુક બસો બંધ કરી દીધી હતી. હિરીબેન કટારા, ડેપોમેનેજર, પોરબંદર...

અહીં સંપૂર્ણ સમાચાર વાંચો - - http://v.duta.us/TY8RCQAA

📲 Get Porbandar News on Whatsapp 💬