Ahmedabadnews

[ahmedabad] - રાજ્યના ધો.2ના 63.70 ટકા વિદ્યાર્થીઓને કક્કો આવડતો નથી

દિનેશ જોશી, ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકાર દ્વારા ધો. 2ના 63.70 ટકા વિદ્યાર્થીઓને કક્કો અને 70.60 ટકા વિદ્યાર્થીઓને સો એકડા આવડતા ન હોવાનું ચોંકાવનાર …

read more

« Page 2 / 2 »